Pravidla, podmínky a právní omezení pro používání internetového portálu sexpas.cz

 1. Internetovým portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z domén www.sexpas.cz a také www.pasmania.cz (dále jen „Portál“).
 2. Provozovateli svědčí veškerá autorská práva ke svému vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu včetně textů, souborů, databází, fotografií, designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.
 3. Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které Portál navštíví (dále jen „Uživatelé“) se řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoli z www stránek Provozovatele zpřístupněných přes tento Portál a jakýmkoli způsobem užije některou z informací, která je umístěna na www stránkách dostupných přes Portál.
 4. S výjimkou těchto Pravidel, nemá zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách www.sexpas.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud není v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 5. Provozovatel je odpovědný pouze za svůj vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici na internetových stránkách v rámci Portálu. V žádném případě neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup ani za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho zveřejňování a/nebo užívání zabránit.
 6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek umístěných na Portálu.
 7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
  1. odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu,
  2. obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu,
  3. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím Portálu,
  4. obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.
 8. Uživatel se zavazuje, že se bude při používání tohoto Portálu řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
 9. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá data, která vložil do projektu Sexpas jsou veřejně přístupná a z důvodu technických datových vazeb je nelze odstranit.
 10. Uživatel se zavazuje, že zejména:
  1. neužije obsah Portálu jako celek, ani jeho jednotlivé části jinak než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu včetně uvedených fotografií, databází a souborů,
  2. nezasáhne do bezpečnosti tohoto Portálu,
  3. nezasáhne bez souhlasu Provozovatele jakýmkoli způsobem do obsahu Portálu nebo technické podstaty stránek Portálu,
  4. nebude zasahovat do užívání ani jakýmkoli jiným způsobem bránit v užití Portálu jiným Uživatelům
  5. nezašle na tento Portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
  6. nevyužije Portál pro rozesílání řetězových a nevyžádaných zpráv (spam),
  7. nevytvoří falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele a/nebo se nepokusí proniknout na účet jiných Uživatelů,
  8. se nepokusí získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které nejsou určeny k užívání veřejností,
  9. nebude na stránkách tohoto Portálu šířit jakékoli zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.
   Takovými jsou zejména zprávy a materiály:
   1. klamavé nebo nepravdivé,
   2. zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob,
   3. směřující proti lidské důstojnosti,
   4. svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví,
   5. propagují násilí nebo jakékoli jiné protiprávní jednání.
 11. Přístup a používání stránek www.sexpas.cz je bezplatné s výjimkou části určené pro registrované uživatele. Zde je používání vázáno na kod uvedený v knižní publikaci Romantický sexpas. Přístup do této části bez kódu není možný.
 12. Přístup na stránky www.sexpas.cz může být ze strany Provozovatele úplně nebo částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 13. Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů a souhlasí s tím, aby je provozovatel ve smyslu Zákona zpracovával a uchovával jako správce pro účely propagace a marketingu, zejména ve smyslu zasílání technický informací projektu Sexpas a Pasmania, ale také informačních materiálů k produktům a službám.
 14. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. prostřednictvím elektronické komunikace.
 15. Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná okamžikem jejich zveřejnění, za který se považuje okamžik umístění na Portál.
 16. Tyto Pravidla je Provozovatel kdykoli oprávněn změnit nebo doplnit. Provozovatel oznámí změnu nebo doplnění Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tohoto Portálu i nadále používat.

Datum zveřejnění a poslední aktualizace: 1.2.2011